Thứ Tư , Tháng Mười Một 30 2022

Servo Controller

Servo Controller yaskawa

Servo Drive SJDE-08ANA

Yaskawa Servo Drive SJDE-08ANA Động cơ SJME-01AMA41 + SJDE-01APA (100W) Động cơ SJME-02AMA41 + SJDE-02APA (200W) Động cơ SJME-04AMA41 + SJDE-04APA (400W) Động cơ SJME-08AMA41 + SJDE-08APA (750W) Động cơ SJME-01AMA4C + SJDE-01APA (100W) Động cơ SJME-02AMA4C + SJDE-02APA (200W) Động cơ SJME-04AMA4C + SJDE-04APA (400W) Động cơ SJME-08AMA4C + …

Read More »

Bộ điều khiển động cơ SGDV-R90A01A

Bộ điều khiển động cơ SGDV-R90A01A Thông số kỹ thuật Yaskawa SGDV Bộ điều khiển SGDV-R70A01A đại lý SGDV-R70A01A Bộ điều khiển SGDV-R70A01A002000 đại lý SGDV-R70A01A002000 Bộ điều khiển SGDV-R70A11A đại lý SGDV-R70A11A Bộ điều khiển SGDV-R90A01A đại lý SGDV-R90A01A Bộ điều khiển SGDV-R90A01A002000 đại lý SGDV-R90A01A002000 Bộ điều khiển …

Read More »

Bộ điều khiển SGMGV-30ADA61

Bộ điều khiển SGMGV-30ADA61 Động cơ SGMJV-01AAA61+SGDV-R90A01A 100W Động cơ SGMJV-01AAA6C+SGDV-R90A01A 100W Động cơ SGMJV-02AAA61+SGDV-1R6A01A 200W Động cơ SGMJV-02AAA6C+SGDV-1R6A01A 200W Động cơ SGMJV-04AAA61+SGDV-2R8A01A 400W Động cơ SGMJV-04AAA6C+SGDV-2R8A01A 400W Động cơ SGMJV-08AAA61+SGDV-5R5A01A 750W Động cơ SGMJV-08AAA6C+SGDV-5R5A01A 750W Động cơ SGMGV-09ADA61+SGDV-7R6A01A 850W Động cơ SGMGV-09ADA6C+SGDV-7R6A01A 850W Động cơ SGMGV-13ADA61+SGDV-120A01A 1.3KW Động cơ …

Read More »

Bộ điều khiển SGDH-04AE-OY

Bộ điều khiển SGDH-04AE-OY Thông số kỹ thuật Yaskawa SGDH-04AE-OY SERVO DRIVER 100W 240VAC-1.PH SGDH-01AE-OY SERVO DRIVER 200W 240VAC-1.PH SGDH-02AE-OY SERVO DRIVER 400W 240VAC-1.PH SGDH-04AE-OY SERVO DRIVER 0.45KW 400VAC-3PH SGDH-05DE-OY SERVO DRIVER 750W 240VAC-1PH SGDH-08AE-S-OY SERVO DRIVER 1.5KW 240VAC-1PH SGDH-15AE-S-OY SERVO DRIVER 1.5KW 400VAC-3PH SGDH-15DE-OY SERVO DRIVER 2.0KW 400VAC-3PH SGDH-20DE-OY …

Read More »

Bộ điều khiển SGD7S-550A00A002

Bộ điều khiển SGD7S-550A00A002 Bộ điều khiển SGD7S-120A00A SGD7S120A00A SERVOPACK đại lý SGD7S-120A00A Bộ điều khiển SGD7S-120A00A001 SGD7S120A00A001 SERVOPACK đại lý SGD7S-120A00A001 Bộ điều khiển SGD7S-120A00A002 SGD7S120A00A002 SERVOPACK đại lý SGD7S-120A00A002 Bộ điều khiển SGD7S-120A10A SGD7S120A10A SERVOPACK đại lý SGD7S-120A10A Bộ điều khiển SGD7S-180A00A SGD7S180A00A SERVOPACK đại lý SGD7S-180A00A Bộ …

Read More »

Servopack SGDV-R90A11A

Servopack SGDV-R90A11A 100W:SGMJV-01ADD6S+SGDV-R90A11A SGMJV-01ADD6E+SGDV-R90A11A 200W:SGMJV-02ADD6S+SGDV-2R8A11A SGMJV-02ADD6E+SGDV-2R8A11A 400W:SGMJV-04AAA61/C+SGDV-2R8A11A SGMJV-04ADD6E/S 750W:SGMJV-08AAA61/C+SGDV-5R5A11A SGMJV-08ADD6E/S 850W:SGMGV-09ADC61/C+SGDV-7R6A01A 1.3KW:SGMGV-13ADC61/C+SGDV-120A01A 2KW:SGMGV-20ADC61/C+SGDV-180A01A 3KW:SGMGV-30ADC61/C+SGDV-200A01A 4.4KW:SGMGV-44ADC61/C+SGDV-330A01A 5.5KW:SGMGV-55ADA61/C+SGDV-470A01A 7.5KW:SGMGV-75ADA61/C+SGDV-550A01A 11KW:SGMGV-1AADA61/C+SGDV-590A01A 15KW:SGMGV-1EADA61/C+SGDV-780A01A 100W SGMJV-01AAA61+SGDV-R90A11A/SGDV-R90A01A 100W SGMJV-01AAA6C+SGDV-R90A11A 200W SGMJV-02AAA61+SGDV-1R6A11A/SGDV-1R6A01A 200W SGMJV-02AAA6C+SGDV-1R6A11A 400W SGMJV-04AAA61+SGDV-2R8A11A/SGDV-2R8A01A 400W SGMJV-04AAA6C+SGDV-2R8A11A 750W SGMJV-08AAA61+SGDV-5R5A11A/SGDV-5R5A01A 750W SGMJV-08AAA6C+SGDV-5R5A11A 850W SGMGV-09ADA61+SGDV-7R6A11A/SGDV-7R6A01A 850W SGMGV-09ADA6C+SGDV-7R6A11A 1.3KW SGMGV-13ADA61+SGDV-120A11A/SGDV-120A01A 1.3KW SGMGV-13ADA6C+SGDV-120A11A 2KW SGMGV-20ADA61+SGDV-180A11A/SGDV-180A01A 2KW SGMGV-20ADA6C+SGDV-180A11A 3KW SGMGV-30ADA61+SGDV-200A11A/SGDV-200A01A 3KW …

Read More »

Bộ điều khiển SGDM-20ADA

Bộ điều khiển SGDM-20ADA đại lý SGDM-20ADA | yaskawa SGDM-20ADA | nhà phân phối SGDM-20ADA SGMGH-30ACA61, SGMGH-30ACA6C SGDM-30ADA, SGDM-30ADA, SGDM-30ADA-V SGMGH-44ACA61, SGMGH-44ACA6C, SGDM-50ADA-V SGMGH-55ACA61, SGMGH-55ACA6C, SGDM-60ADA SGMGH-75ACA61, SGMGH-75ACA6C, SGDM-75ADA SGMGH-1AACA61, SGDM-1AADA SGMGH-1EACA61, SGDM-1EADA, SGDM-20ADA SGDM-20ADA SGDM-10ADA-V SGDM-20ADA SGDM-20ADA SGDM-20ADA SGDM-20ADA-V SGDM-15ADA-V SGDM-20ADA-V SGDM-30ADA-V SGDM-50ADA-V SGDM-60ADA SGDM-75ADA SGDM-1AADA SGDM-1EADA SGDM-10ADA

Read More »

Bộ điều khiển SGDM-15ADA

Bộ điều khiển SGDM-15ADA đại lý SGDM-15ADA | nhà phân phối SGDM-15ADA | yaskawa SGDM-15ADA Bộ điều khiển SGLGW-60A140C(M) Bộ điều khiển SGMAS-A5ACA2C Bộ điều khiển SGMAS-A5ACA21 Bộ điều khiển SGMJV-04ADA2C Bộ điều khiển SGMJV-02ADA21 Bộ điều khiển SGMSS-15A2A2C Bộ điều khiển SGMGH-09A2B6C Bộ điều khiển SGMGH-09A2A61 Bộ điều khiển …

Read More »

Bộ điều khiển SGD7S-7R6A00A002

Bộ điều khiển SGD7S-7R6A00A002 Yaskawa SGD7S-7R6A00A002 | đại lý SGD7S-7R6A00A002 | nhà phân phối SGD7S-180A00A Công suất 100W SGM7J-01AFC6S+SGD7S-R90A00A(100W) Công suất 100W SGM7J-01AFC6E+SGD7S-R90A00A Công suất 200W SGM7J-02AFC6S+SGD7S-1R6A00A (200W) Công suất 200W SGM7J-02AFC6E+SGD7S-1R6A00A Công suất 400W SGM7J-04AFC6S+SGD7S-2R8A00A (400W) Công suất 400W SGM7J-04AFC6E+SGD7S-2R8A00A Công suất 750W SGM7J-08AFC6S+SGD7S-5R5A00A (750W) Công suất 750W SGM7J-08AFC6E+SGD7S-5R5A00A …

Read More »

Đại lý Servopack

Đại lý Servopack Servopack CACR-SR15SB1AF Servo Controller SERVOPACK SGDL-04AS 400W SERVO DRIVE SGDL-04 AS Servopack CACR-SR 30SZ1SDY230 Motoman & Others SERVOPACK SGDE-01AP 100WATT SERVO DRIVE SGDH-15AE Servopack AC Drive, 2 HP *VERY CLEAN* SGDA-08AS Servopack servopack servo drive ac SGDA-02VS motor SERVOPACK SGDH-02BE SERVO DRIVER 100VAC O.2KW SERVOPACK SGDE-01AP SERVOPACK …

Read More »