Thứ Năm , Tháng Hai 2 2023

Motor

Động cơ SGMAV-08ADA6C

Động cơ SGMAV-08ADA6C Động cơ SGMAV-01A3A61-OY Động cơ SGMAV-01A3A6C-OY Động cơ SGMAV-01ADA61-OY Động cơ SGMAV-01ADA6C-OY Động cơ SGMAV-02A3A61-OY Động cơ SGMAV-02A3A6C-OY Động cơ SGMAV-02ADA61-OY Động cơ SGMAV-02ADA6C-OY Động cơ SGMAV-04A3A61-OY Động cơ SGMAV-04A3A6C-OY Động cơ SGMAV-04ADA61-OY Động cơ SGMAV-04ADA6C-OY Động cơ SGMAV-06A3A61-OY Động cơ SGMAV-06A3A6C-OY Động cơ SGMAV-06ADA61-OY Động cơ …

Read More »

Động cơ Yaskawa SGMJV

Động cơ Yaskawa SGMJV đại lý SGMJV | nhà phân phối SGMJV | motor SGMJV Thông số kỹ thuật Rotary Servo Motors SGMJV Models & Ratings 200 V Model Rated Output1 Rated Torque1, 2 Instantaneous Peak Torque1 Rated Current1 Instantaneous Max. Current1 Rated Angular Acceleration1 Động cơ SGMJV-A5A 50 W …

Read More »

Động cơ Yaskawa SGMMV

Động cơ Yaskawa SGMMV Thông số kỹ thuật động cơ Rotary Servo Motors SGMMV Models with DC Power Supply Input 200 V Model Voltage3 Rated Output1 Rated Torque1, 2 Instantaneous Peak Torque1 Rated Current1 Instantaneous Max. Current1 Rated Angular Acceleration1 Động cơ SGMMV-B3E 24/48 VDC 3.3 W 0.0105 Nm 0.0263 Nm …

Read More »

Động cơ SGMGH-09DCA6F-OY

Động cơ SGMGH-09DCA6F-OY SGMGH09DCA6FOY SGMGH09DCA6HOY SGMGH09DCA6SOY SGMGH09DCAYG25 SGMGH13DCA2COY SGMGH13DCA2EOY SGMGH13DCA2SOY SGMGH13DCA31OY SGMGH13DCA3COY SGMGH13DCA3EOY SGMGH13DCA3SOY SGMGH13DCA6EOY SGMGH13DCA6FOY SGMGH13DCA6HOY SGMGH13DCA6SOY SGMGH13DCAYG14 SGMGH13DCAYG16 SGMGH13DCAYG17 SGMGH1AD2A6FOY SGMGH1AD2A6HOY SGMGH1ADCA6COY SGMGH1ADCA6FOY

Read More »

Động cơ Yaskawa SGMSV

Động cơ Yaskawa SGMSV Thông số kỹ thuật Rotary Servo Motors SGMSV Models & Ratings 200 V Model Rated Output* Rated Torque* Instantaneous Peak Torque* Rated Current* Instantaneous Max. Current* Rated Angular Acceleration* Động cơ SGMSV-10A 1.0 kW 3.18 Nm 9.54 Nm 5.7 Arms 17 Arms 18300 (16000) rad/s2 Động …

Read More »

Động cơ SGMJV-02ADL21

Động cơ SGMJV-02ADL21 đại lý SGMJV-02ADL21 | nhà phân phối SGMJV-02ADL21 | yaskawa SGMJV-02ADL21 100W SGMAH-01AAA41+SGDM-01ADA 100W SGMAH-01AAA4C+SGDM-01ADA 200w SGMAH-02AAA41+SGDM-02ADA 200W SGMAH-02AAA4C+SGDM-02ADA 400W SGMAH-04AAA41+SGDM-04ADA 400W SGMAH-04AAA4C+SGDM-04ADA 750w SGMAH-08AAA41+SGDM-08ADA 750W  SGMAH-08AAA4C+SGDM-08ADA 450W SGMGH-05ACA61+SGDM-05ADA 450W SGMGH-05ACA6C+SGDM-05ADA 850W SGMGH-09ACA61+SGDM-10ADA 850W SGMGH-09ACA6C+SGDM-10ADA 1.3KW SGMGH-13ACA61+SGDM-15ADA 1.3KW SGMGH-13ACA6C+SGDM-15ADA 2KW SGMGH-20ACA61+SGDM-20ADA 2KW SGMGH-20ACA6C+SGDM-20ADA 3KW SGMGH-30ACA61+SGDM-30ADA 3KW SGMGH-30ACA6C+SGDM-30ADA 4.4KW SGMGH-44ACA61+SGDM-50ADA …

Read More »

Động cơ SGMAV-04ADA61

Động cơ SGMAV-04ADA61 Động cơ SGMAS-01A2A21 Động cơ SGMAV-02A3A61 Động cơ SGMAV-01ADA6C Động cơ SGMAV-02A3A6C Động cơ SGMAV-02ADA61 Động cơ SGMAV-02ADA6C Động cơ SGMAV-06ADA6C Động cơ SGMAV-02A3A21 Động cơ SGMAV-10ADA6C Động cơ SGMAV-A5A3A61 Động cơ SGMAV-A5ADA61 Động cơ SGMAV-A5ADA6C Động cơ SGMAV-06A3A21 Động cơ SGMAV-01ADA61 Động cơ SGMAV-02ADA21 Động cơ …

Read More »

Động cơ SGMJV-02ADL2C

Động cơ SGMJV-02ADL2C Động cơ SGMJV-01A3A21 Động cơ SGMJV-01A3A2C Động cơ SGMJV-01A3A61 Động cơ SGMJV-01A3A6C Động cơ SGMJV-01A3A6E Động cơ SGMJV-01A3E6E Động cơ SGMJV-01A3E6S Động cơ SGMJV-01AAA21 Động cơ SGMJV-01AAA2C Động cơ SGMJV-01AAA41 Động cơ SGMJV-01AAA4C Động cơ SGMJV-01AAA61 Động cơ SGMJV-01AAA6C Động cơ SGMJV-01AAA6E Động cơ SGMJV-01ADA21 Động cơ …

Read More »

Động cơ Yaskawa SGMVV

Động cơ Yaskawa SGMVV Thông số kỹ thuật Rotary Servo Motors SGMSV Models & Ratings 200 V Model Rated Output* Rated Torque* Instantaneous Peak Torque* Rated Current* Instantaneous Max. Current* Rated Angular Acceleration* Động cơ SGMVV-2BA□B 22 kW 140 Nm 350 Nm 88 Arms 240 Arms 3830 (3100) rad/s2 Động …

Read More »

Động cơ SGMSH-20ACA6B

Động cơ SGMSH-20ACA6B đại lý SGMSH-20ACA6B | nhà phân phối SGMSH-20ACA6B | yaskawa SGMSH-20ACA6B YASKAWA SGMSH-15ACA3D YASKAWA SGMSH-30ACA31 YASKAWA SGMSH-30A2A21 YASKAWA SGMSH-10ACA2S YASKAWA SGMSH-15A2A6S YASKAWA SGMSH-30ACA6D YASKAWA SGMSH-15ACA6B YASKAWA SGMSH-10A2A3C SGDM-01ADA, SGMAH-01AAA41 SGDM-01ADA, SGMAH-01AAA4C SGDM-02ADA, SGMAH-02AAA41 SGDM-02ADA, SGMAH-02AAA4C SGDM-04ADA, SGMAH-04AAA41 SGDM-04ADA, SGMAH-04AAA41 SGDM-08ADA, SGMAH-08AAA41 SGDM-08ADA, SGMAH-08AAA41 SGDM-10ADA, SGMSH-10ACA61 SGDM-15ADA, SGMSH-15ACA61 …

Read More »