Động cơ Yaskawa SGMJV

Động cơ Yaskawa SGMJV

đại lý SGMJV | nhà phân phối SGMJV | motor SGMJV

Động cơ Yaskawa SGMJV

Thông số kỹ thuật Rotary Servo Motors SGMJV

Models & Ratings

200 V Model Rated Output1 Rated Torque1, 2 Instantaneous Peak Torque1 Rated Current1 Instantaneous Max. Current1 Rated Angular Acceleration1
Động cơ SGMJV-A5A 50 W 0.159 Nm 0.557 Nm 0.61 Arms 2.1 Arms 38400 rad/s2
Động cơ SGMJV-01A 100 W 0.318 Nm 1.11 Nm 0.84 Arms 2.9 Arms 47800 rad/s2
Động cơ SGMJV-C2A 150 W 0.477 Nm 1.67 Nm 1.6 Arms 5.7 Arms 54100 rad/s2
Động cơ SGMJV-02A 200 W 0.637 Nm 2.23 Nm 1.6 Arms 5.8 Arms 24600 rad/s2
Động cơ SGMJV-04A 400 W 1.27 Nm 4.46 Nm 2.7 Arms 9.3 Arms 28800 rad/s2
Động cơ SGMJV-06A 600 W 1.91 Nm 6.69 Nm 4.2 Arms 14.9 Arms 28600 rad/s2
Động cơ SGMJV-08A 750 W 2.39 Nm 8.36 Nm 4.7 Arms 16.9 Arms 15200 rad/s2
  1. These items and torque-motor speed characteristics quoted in combination with an SGDV SERVOPACK are at an armature winding temperature of 100°C. Other values quoted are at 20°C.
  2. Rated torques are continuous allowable torque values at 40°C with an aluminum heat sink of the following dimensions attached.
    Động cơ SGMJV-A5A, -01A: 200mmx200mmx6mm
    Động cơ SGMJV-02A, -04A: 250mmx250mmx6mm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *