Động cơ SGMJV-02ADL21

Động cơ SGMJV-02ADL21

đại lý SGMJV-02ADL21 | nhà phân phối SGMJV-02ADL21 | yaskawa SGMJV-02ADL21

100W SGMAH-01AAA41+SGDM-01ADA
100W SGMAH-01AAA4C+SGDM-01ADA
200w SGMAH-02AAA41+SGDM-02ADA
200W SGMAH-02AAA4C+SGDM-02ADA
400W SGMAH-04AAA41+SGDM-04ADA
400W SGMAH-04AAA4C+SGDM-04ADA
750w SGMAH-08AAA41+SGDM-08ADA
750W  SGMAH-08AAA4C+SGDM-08ADA
450W SGMGH-05ACA61+SGDM-05ADA
450W SGMGH-05ACA6C+SGDM-05ADA
850W SGMGH-09ACA61+SGDM-10ADA
850W SGMGH-09ACA6C+SGDM-10ADA
1.3KW SGMGH-13ACA61+SGDM-15ADA
1.3KW SGMGH-13ACA6C+SGDM-15ADA
2KW SGMGH-20ACA61+SGDM-20ADA
2KW SGMGH-20ACA6C+SGDM-20ADA
3KW SGMGH-30ACA61+SGDM-30ADA
3KW SGMGH-30ACA6C+SGDM-30ADA
4.4KW SGMGH-44ACA61+SGDM-50ADA
4.4KW SGMGH-44ACA6C+SGDM-50ADA
5.5K SGMGH-55ACA61+SGDM-60ADA
5.5KW SGMGH-55ACA6C+SGDM-60ADA
7.5K SGMGH-75ACA61+SGDM-75ADA
7.5KW SGMGH-75ACA6C+SGDM-75ADA
11KW SGMGH-1AACA61+SGDM-1AADA
11KW SGMGH-1AACA6C+SGDM-1AADA
15KW SGMGH-1EACA61+SGDM-1EADA
15KW SGMGH-1EACA6C+SGDM-1EADA
100W SGMJV-01AAA61+SGDV-R90A01A
100W SGMJV-01AAA6C+SGDV-R90A01A
200W SGMJV-02AAA61+SGDV-1R6A01A
200W SGMJV-02AAA6C+SGDV-1R6A01A
400W SGMJV-04AAA61+SGDV-2R8A01A
400W SGMJV-04AAA6C+SGDV-2R8A01A
750W SGMJV-08AAA61+SGDV-5R5A01A
750W SGMJV-08AAA6C+SGDV-5R5A01A
850W SGMGV-09ADA61+SGDV-7R6A01A
850W SGMGV-09ADA6C+SGDV-7R6A01A
1.3KW SGMGV-13ADA61+SGDV-120A01A
1.3KW SGMGV-13ADA6C+SGDV-120A01A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *