Servopack SGDV-R90A11A

Servopack SGDV-R90A11A

100W:SGMJV-01ADD6S+SGDV-R90A11A
SGMJV-01ADD6E+SGDV-R90A11A
200W:SGMJV-02ADD6S+SGDV-2R8A11A
SGMJV-02ADD6E+SGDV-2R8A11A
400W:SGMJV-04AAA61/C+SGDV-2R8A11A
SGMJV-04ADD6E/S
750W:SGMJV-08AAA61/C+SGDV-5R5A11A
SGMJV-08ADD6E/S
850W:SGMGV-09ADC61/C+SGDV-7R6A01A
1.3KW:SGMGV-13ADC61/C+SGDV-120A01A
2KW:SGMGV-20ADC61/C+SGDV-180A01A
3KW:SGMGV-30ADC61/C+SGDV-200A01A
4.4KW:SGMGV-44ADC61/C+SGDV-330A01A
5.5KW:SGMGV-55ADA61/C+SGDV-470A01A
7.5KW:SGMGV-75ADA61/C+SGDV-550A01A
11KW:SGMGV-1AADA61/C+SGDV-590A01A
15KW:SGMGV-1EADA61/C+SGDV-780A01A
100W SGMJV-01AAA61+SGDV-R90A11A/SGDV-R90A01A
100W SGMJV-01AAA6C+SGDV-R90A11A
200W SGMJV-02AAA61+SGDV-1R6A11A/SGDV-1R6A01A
200W SGMJV-02AAA6C+SGDV-1R6A11A
400W SGMJV-04AAA61+SGDV-2R8A11A/SGDV-2R8A01A
400W SGMJV-04AAA6C+SGDV-2R8A11A
750W SGMJV-08AAA61+SGDV-5R5A11A/SGDV-5R5A01A
750W SGMJV-08AAA6C+SGDV-5R5A11A
850W SGMGV-09ADA61+SGDV-7R6A11A/SGDV-7R6A01A
850W SGMGV-09ADA6C+SGDV-7R6A11A
1.3KW SGMGV-13ADA61+SGDV-120A11A/SGDV-120A01A
1.3KW SGMGV-13ADA6C+SGDV-120A11A
2KW SGMGV-20ADA61+SGDV-180A11A/SGDV-180A01A
2KW SGMGV-20ADA6C+SGDV-180A11A
3KW SGMGV-30ADA61+SGDV-200A11A/SGDV-200A01A
3KW SGMGV-30ADA6C+SGDV-200A11A
4.4KW SGMGV-44ADA61+SGDV-330A11A/SGDV-330A01A
4.4KW SGMGV-44ADA6C+SGDV-330A11A
5.5KW SGMGV-55ADA61+SGDV-470A11A/SGDV-470A01A
5.5KW SGMGV-55ADA6C+SGDV-470A11A
7.5KW SGMGV-75ADA61+SGDV-550A11A/SGDV-550A01A
7.5KW SGMGV-75ADA6C+SGDV-550A11A
11KW SGMGV-1AADA61+SGDV-590A11A/SGDV-590A01A
11KW SGMGV-1AADA6C+SGDV-590A11A
15KW SGMGV-1EADA61+SGDV-780A11A/SGDV-780A01A
15KW SGMGV-1EADA6C+SGDV-780A11A
Servo Drives SGDV-5R5A11A Servopack
Servo Drives SGDV-R90A11A Servopack
Servo Drives SGDV-2R8A11A Servopack

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *